א משכיל לאיתן האזרחי : ב חסדי יהוה עולם אשירה לדר ודר אודיע אמונתך בפי : ג כיאמרתי עולם חסד יבנה שמים תכן אמונתך בהם : ד כרתי ברית לבחירי נשבעתי לדוד עבדי : ה עד-עולם אכין זרעך ובניתי לדר-ודור כסאך סלה : ו ויודו שמים פלאך יהוה אףאמונתך בקהל קדשים : ז כי מי בשחק יערך ליהוה ידמה ליהוה בבני אלים : ח אל נערץ בסוד-קדשים רבה ונורא על-כל-סביביו : ט יהוה אלהי צבאות מי-כמוך חסין יה ואמונתך סביבותיך : י אתה מושל בגאות הים בשוא גליו אתה תשבחם : יא אתה דכאת כחלל רהב בזרוע עזך פזרת אויביך : יב לך שמים אף-לך ארץ תבל ומלאה אתה יסדתם : יג צפון וימין אתה בראתם תבור וחרמון בשמך ירננו : יד לך זרוע עם-גבורה תעז ידך תרום ימינך : טו צדק ומשפט מכון כסאך חסד ואמת יקדמו פניך : טז אשרי העם יודעי תרועה יהוה באור-פניך יהלכון : יז בשמך יגילון כל-היום ובצדקתך ירומו : יח כי-תפארת עזמו אתה וברצנך תרום קרננו : יט כי ליהוה מגננו ולקדוש ישראל מלכנו : כ אז דברת-בחזון לחסידיך ותאמר שויתי עזר על-גבור הרימותי בחור מעם : כא מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו : כב אשר ידי תכון עמו אף-זרועי תאמצנו : כג לא-ישא אויב בו ובן-עולה לא ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית