א תפלה לדוד החה-יהוה אזנך ענני כי-עני ואביון אני : ב שמרה נפשי כי-חסיד אני הושע עבדך אתה אלהי הבוטח אליך : ג חנני אדני כי אליך אקרא כל-היום : ד שמח נפש עבדך כי אליך אדני נפשי אשא : ה כי-אתה אדני טוב וסלח ורב-חסד לכל-קראיך : ו האזינה יהוה תפלתי והקשיבה בקול תחנונותי : ז ביום צרתי אקראך כי תענני : ח אין-כמוך באלהים אדני ואין כמעשיך : ט כל-גוים אשר עשית יבואו וישתחוו לפניך אדני ויכבדו לשמך : י כי-גדול אתה ועשה נפלאות אתה אלהים לבדך : יא הורני יהוה דרכך אהלך באמתך יחד לבבי ליראה שמך : יב אודך אדני אלהי בכל-לבבי ואכבדה שמך לעולם : יג כי-חסדך גדול עלי והצלת נפשי משאול תחתיה : יד אלהים זדים קמו-עלי ועדת עריצים בקשו נפשי ולא שמוך לנגדם : טו ואתה אדני אל-רחום וחנון ארך אפים ורב-חסד ואמת : טז פנה אלי וחנני תנה-עזך לעבדך והושיעה לבן-אמתך : יז עשה-עמי אות לטובה ויראו שנאי ויבשו כי-אתה יהוה עזרתני ונחמתני :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית