א למנצח לבני-קרח מזמור : ב רצית יהוה ארצך שבת שבית יעקב : ג נשאת עון עמך כמית כל-חחאתם סלה : ד אספת כל-עברתך השיבות מחרון אפך : ה שובנו אלהי ישענו והפר כעסך עמנו : ו הלעולם תאנף-בנו תמשך אפך לדר ודר : ז הלא-אתה תשוב תחינו ועמך ישמחו-בך : ח הראנו יהוה חסדך וישעך תתן-לנו : ט אשמעה מה-ידבר האל יהוה כי ידבר שלום אל-עמו ואל-חסידיו ואל-ישובו לכסלה : י אך קרוב ליראיו ישעו לשכן כבוד בארצנו : יא חסד-ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו : יב אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף : יג גם-יהוה יתן החוב וארצנו תתן יבולה : יד צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית