א למנצח על-הגתית לבני-קרח מזמור : ב מה-ידידות משכנותיך יהוה צבאות : ג נכספה וגם-כלתה נפשי לחצרות יהוה לבי ובשרי ירננו אל אל-חי : ד גם-צפור מצאה בית ודרור קן לה אשר-שתה אפרחיה את-מזבחותיך יהוה צבאות מלכי ואלהי : ה אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך מלה : ו אשרי אדם עוז-לו בך מסלות בלבבם : ז עברי בעמק הבכא מעין ישיתוהו גם-ברכות יעטה מורה : ח ילכו מחיל אל-חיל יראה אל-אלהים בציון : ט יהוה אלהים צבאות שמעה תפלתי האזינה אלהי יעקב סלה : י מגננו ראה אלהים והבט פני משיחך : יא כי טוב-יום בחצריך מאלף בחרתי הסתופף בבית אלהי מדור באהלי-רשע : יב כי שמש ומגן יהוה אלהים חן וכבוד יתן יהוה לא ימנע-טוב להלכים בתמים : יג יהוה צבאות אשרי אדם בטח בך :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית