א למנצח על-הגתית לאסף : ב הרנינו לאלהים עוזנו הריעו לאלהי יעקב : ג שאו-זמרה ותנו-תף כנור נעים עם-נבל : ד תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו : ה כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב : ו עדות ביהוסף שמו בצאתו על-ארץ מצרים שפת לא-ידעתי אשמע : ז הסירותי ממבל שכמו כפיו מדוד תעברנה : ח בצרה קראת ואחלצך אענך בסתר רעם אבחנך על-מי מריבה סלה : ט שמע עמי ואעידה בך ישראל אם-תשמע-לי : י לא-יהיה בך אל זר ולא תשתחוה לאל נכר : יא אנכי יהוה אלהיך המעלך מארץ מצרים הרחב-פיך ואמלאהו : יב ולא-שמע עמי לקולי וישראל לא-אבה לי : יג ואשלחהו בשרירות לבם ילכו במועצותיהם : יד לו עמי שמע לי ישראל בדרכי יהלכו : טו כמעט אויביהם אכניע ועל צריהם אשיב ידי : טז משנאי יהוה יכחשו-לו ויהי עתם לעולם : יז ויאכילהו מחלב חחה ומצור דבש אשביעך :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית