א למנצח אל-ששנים עדות לאסף מזמור : ב רעה ישראל האזינה נהג כצאן יוסף ישב הכרובים הופיעה : ג לפני אפרים ובנימן ומנשה עוררה את-גבורתך ולכה לישעתה לנו : ד אלהים השיבנו והאר פניך ונושעה : ה יהוה אלהים צבאות עד-מתי עשנת בתפלת עמך : ו האכלתם לחם דמעה ותשקמו בדמעות שליש : ז תשימנו מדון לשכנינו ואיבינו ילעגו-למו : ח אלהים צבאות השיבנו והאר פניך ונושעה : ט גפן ממצרים תמיע תגרש גוים ותחעה : י פנית לפניה ותשרש שרשיה ותמלא-ארץ : יא כמו הרים צלה וענפיה ארזי-אל : יב תשלח קצירה עד-ים ואל-נהר יונקותיה : יג למה פרצת גדריה וארוה כל-עברי דרך : יד יכרסמנה חזיר מיער וזיז שדי ירענה : טו אלהים צבאות שוב-נא הבט משמים וראה ופקד גפן זאת : טז וכנה אשר-נטעה ימינך ועל-בן אמצתה לך : יז שרפה באש כסוחה מגערת פניך יאבדו : יח תהי-ידך על-איש ימינך על-בן-אדם אמצת לך : יט ולא-נסוג ממך תחינו ובשמך נקרא : כ יהוה אלהים צבאות השיבנו האר פניך ונושעה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית