א משכיל לאסף האזינה עמי תורתי החו אזנכם לאמרי-פי : ב אפתחה במשל פי אביעה חידות מני-קדם : ג אשר שמענו ונדעם ואבותינו ספרו-לנו : ד לא נכחד מבניהם לדור אחרון מספרים תהלות יהוה ועזוזו ונפלאותיו אשר עשה : ה ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל אשר צוה את-אבותינו להודיעם לבניהם : ו למען ידעו דור אחרון בנים יולדו יקמו ויספרו לבניהם : ז וישימו באלהים כסלם ולא ישכחו מעללי-אל ומצותיו ינצרו : ח ולא יהיו כאבותם דור סורר ומרה דור לא-הכין לבו ולא-נאמנה את-אל רוחו : ט בני-אפרים נושקי רומי-קשת הפכו ביום קרב : י לא שמרו ברית אלהים ובתורתו מאנו ללכת : יא וישכחו עלילותיו ונפלאותיו אשר הראם : יב נגד אבותם עשה פלא בארץ מצרים שדהצען : יג בקע ים ויעבירם ויצב-מים כמו-נד : יד וינחם בענן יומם וכל-הלילה באור אש : טו יבקע צרים במדבר וישק כתהמות רבה : טז ויוצא נוזלים ממלע ויורד כנהרות מים : יז ויוסיפו עוד לחטא-לו למרות עליון בציה : יח וינמו-אל בלבבם לשאל-אכל לנפשם : יט וידברו באלהים אמרו היוכל אל לערך שלחן במדבר : כ הן הכה-צור ויזובו מים ונחלים ישטפו הגם-לחם יוכל תת אם-יכין שאר לעמו : כא לכן שמע יהוה ויתעבר ואש נשקה בי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית