א למנצח בנגינת מזמור לאסף שיר : ב נודע ביהודה אלהים בישראל גדול שמו : ג ויהי בשלם סכו ומעונתו בציון : ד שמה שבר רשפי-קשת מגן וחרב ומלחמה סלה : ה נאור אתה אדיר מהררי-טרף : ו אשתוללו אבירי לב נמו שנתם ולא-מצאו כל-אנשי-חיל ידיהם : ז מגערתך אלהי יעקב נרדם ורכב וסוס : ח אתה נורא אתה ומי-יעמד לפניך מאז אפך : ט משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה : י בקום-למשפט אלהים להושיע כל-ענוי-ארץ סלה : יא כי-חמת אדם תודך שארית חמת תחגר : יב נדרו ושלמו ליהוה אלהיכם כלסביביו יובילו שי למורא : יג יבצר רוח נגידים נורא למלכי-ארץ :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית