א למנצח אל-תשחת מזמור לאסף שיר : ב הודינו לך אלהים הודינו וקרוב שמך ספרו נפלאותיך : ג כי אקח מועד אני מישרים אשפט : ד נמגים ארץ וכל-ישביה אנכי תכנתי עמודיה מלה : ה אמרתי להוללים אל-תהלו ולרשעים אל-תרימו קרן : ו אל-תרימו למרום קרנכם תדברו בצואר עתק : ז כי לא ממוצא וממערב ולא ממדבר הרים : ח כי-אלהים שפט זה ישפיל וזה ירים : ט כי כוס ביד-יהוה ויין חמר מלא מסך ויגר מזה אך-שמריה ימצו ישתו כל רשעי-ארץ : י ואני אגיד לעלם אזמרה לאלהי יעקב : יא וכל-קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית