א מזמור לאסף אך טוב לישראל אלהים לברי לבב : ב ואני כמעט נטיו רגלי כאין שפכו אשרי : ג כי-קנאתי בהוללים שלום רשעים אראה : ד כי אין חרצבות למותם ובריא אולם : ה בעמל אנוש אינמו ועם-אדם לא ינגעו : ו לכן ענקתמו גאוה יעטף-שית חמס למו : ז יצא מחלב עינמו עברו משכיות לבב : ח ימיקו וידברו ברע עשק ממרום ידברו : ט שתו בשמים פיהם ולשונם תהלך בארץ : י לכן ישוב עמו הלם ומי מלא ימצו למו : יא ואמרו איכה ידעאל ויש דעה בעליון : יב הנה-אלה רשעים ושלוי עולם השגו-חיל : יג אך-ריק זכיתי לבבי וארחץ בנקיון כפי : יד ואהי נגוע כל-היום ותוכחתי לבקרים : טו אם-אמרתי אספרה כמו הנה דור בניך בגדתי : טז ואחשבה לדעת זאת עמל הוא בעיני : יז עד-אבוא אל-מקדשי-אל אבינה לאחריתם : יח אך בחלקות תשית למו הפלתם למשואות : יט איך היו לשמה כרגע ספו תמו מן-בלהות : כ כחלום מהקיץ אדני בעיר צלמם תבזה : כא כי יתחמץ לבבי וכליותי אשתונן : כב ואני-בער ולא אדע בהמות הייתי עמך : כג ואני תמיד עמך אחזת ביד-ימיני : כד בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני : כה מי-לי בשמים ועמך לא-חפצתי בארץ : כו כלה שארי ולבבי צור-לבבי וחלקי אלהים לעולם : כז כי-הנה רחקיך יא...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית