א לשלמה אלהים משפטיך למלך תן וצדקתך לבן-מלך : ב ידין עמך בצדק וענייך במשפט : ג ישאו הרים שלום לעם וגבעות בצדקה : ד ישפט עניי-עם יושיע לבני אביון וידכא עושק : ה ייראוך עם-שמש ולפני ירח דור דורים : ו ירד כמטר על-גז כרביבים זרזיף ארץ : ז יפרח-בימיו צדיק ורב שלום עד-בלי ירח : ח וירד מים עד-ים ומנהר עד-אפסי-ארץ : ט לפניו יכרעו ציים ואיביו עפר ילחכו : י מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו מלכי שבא וסבא אשכר יקריבו : יא וישתחוו-לו כל-מלכים כל-גוים יעבדוהו : יב כי-יציל אביון משוע ועני ואין-עזר לו : יג יחס על-דל ואביון ונפשות אביונים יושיע : יד מתוך ומחמס יגאל נפשם וייקר דמם בעיניו : טו ויחי ויתן-לו מזהב שבא ויתפלל בעדו תמיד כל-היום יברכנהו : טז יהי פמת-בר בארץ בראש הרים ירעש כלבנון פריו ויציצו מעיר כעשב הארץ : יז יהי שמו לעולם לפני-שמש ינון שמו ויתברכו בו כל-גוים יאשרוהו : יח ברוך יהוה אלהים אלהי ישראל עשה נפלאות לבדו : יט וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את-כל הארץ אמן ואמן : כ כלו תפלות דוד בן-ישי :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית