א למנצח מזמור לדוד : ב שמע-אלהים קולי בשיחי מפחד אויב תצר חיי : ג תסתירני ממוד מרעים מרגשת פעלי און : ד אשר שננו כחרב לשונם דרכו חצם דבר מר : ה לירות במסתרים תם פתאם ירהו ולא ייראו : ו יחזקו-למו דבר רע יספרו לטמון מוקשים אמרו מי יראה-למו : ז יחפשו-עולת תמנו חפש מחפש וקרב איש ולב עמק : ח וירם אלהים חץ פתאום היו מכותם : ט ויכשילוהו עלימו לשונם יתנדדו כל-ראה בם : י וייראו כל-אדם ויגידו פעל אלהים ומעשהו השכילו : יא ישמח צדיק ביהוה וחסה בו ויתהללו כל-ישרי-לב :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית