א למנצח על-ידותון מזמור לדוד : ב אך אל-אלהים דומיה נפשי ממנו ישועתי : ג אך-הוא צורי וישועתי משגבי לא-אמוט רבה : ד עד-אנה תהותתו על-איש תרצחו כלכם כקיר נטוי גדר הדחויה : ה אך משאתו יעצו להדיח ירצו כזב בפיו יברכו ובקרבם יקללו-סלה : ו אך לאלהים דומי נפשי כי-ממנו תקותי : ז אך-הוא צורי וישועתי משגבי לא אמוט : ח עלאלהים ישעי וכבודי צור-עזי מחסי באלהים : ט בטחו בו בכל-עת עם שפכו-לפניו לבבכם אלהים מחסה-לנו סלה : י אך הבל בני-אדם כזב בני איש במאזנים לעלות המה מהבל יחד : יא אל-תבטחו בעשק ובגזל אל-תהבלו חיל כי-ינוב אל-תשיתו לב : יב אחת דבר אלהים שתים-זו שמעתי כי עז לאלהים : יג ולך-אדני חסד כי-אתה תשלם לאיש כמעשהו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית