א למנצח על-שושן עדות מכתם לדוד ללמד : ב בהצותו את ארם נהרים ואת-ארם צובה וישב יואב ויך את-אדום בגיא-מלח שנים עשר אלף : ג אלהים זנחתנו פרצתנו אנפת תשובב לנו : ד הרעשתה ארץ פצמתה רפה שבריה כי-מטה : ה הראיתה עמך קשה השקיתנו יין תרעלה : ו נתתה ליראיך נס להתנוסס מפני קשט סלה : ז למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך וענני : ח אלהים דבר בקדשו אעלזה אחלקה שכם ועמק סכות אמדד : ט לי גלעד ולי מנשה ואפרים מעוז ראשי יהודה מחקקי : י מואב סיר רחצי על-אדום אשליך נעלי עלי פלשת התרעעי : יא מי יבלני עיר מצור מי נחני עד-אדום : יב הלא-אתה אלהים זנחתנו ולא-תצא אלהים בצבאותינו : יג הבה-לנו עזרת מצר ושוא תשועת אדם : יד באלהים נעשה-חיל והוא יבוס צרינו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית