א למנצח אל-תשחת לדוד מכתם בשלח שאול וישמרו את-הבית להמיתו : ב הצילני מאיבי אלהי ממתקוממי תשגבני : ג הצילני מפעלי און ומאנשי דמים הושיעני : ד כי הנה ארבו לנפשי יגורו עלי עזים לא-פשעי ולא-חחאתי יהוה : ה בלי-עון ירוצון ויכוננו עורה לקראתי וראה : ו ואתה יהוה-אלהים צבאות אלהי ישראל הקיצה לפקד כל-הגוים אל-תחן כל-בגדי און סלה : ז ישובו לערב יהמו ככלב ויסובבו עיר : ח הנה יביעון בפיהם חרבות בשפתותיהם כי-מי שמע : ט ואתה יהוה תשחק-למו תלעג לכל-גוים : י עזו אליך אשמרה כי-אלהים משגבי : יא אלהי חסדי יקדמני אלהים יראני בשררי : יב אל-תהרגם פן-ישכחו עמי הניעמו בחילך והורידמו מגננו אדני : יג חחאת-פימו דבר-שפתימו וילכדו בגאונם ומאלה ומכחש יספרו : יד כלה בחמה כלה ואינמו וידעו כי-אלהים משל ביעקב לאפסי הארץ סלה : טו וישובו לערב יהמו ככלב ויסובבו עיר : טז המה יניעון לאכל אם-לא ישבעו וילינו : יז ואני אשיר עזך וארנן לבקר חסדך כי-היית משגב לי ומנוס ביום צר-לי : יח עזי אליך אזמרה כי-אלהים משגבי אלהי חסדי :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית