א למנצח אל-תשחת לדוד מכתם : ב האמנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אדם : ג אף-בלב עולת תפעלון בארץ חמס ידיכם תפלסון : ד זרו רשעים מרחם תעו מבטן דברי כזב : ה חמת-למו כדמות חמת-נחש כמו-פתן חרש יאטם אזנו : ו אשר לא-ישמע לקול מלחשים חובר חברים מחכם : ז אלהים הרס-שנימו בפימו מלתעות כפירים נתץ יהוה : ח ימאסו כמו-מים יתהלכו-למו ידרך חציו כמו יתמללו : ט כמו שבלול תמס יהלך נפל אשת בל-חזו שמש : י בטרם יבינו מירתיכם אטד כמו-חי כמו-חרון ישערנו : יא ישמח צדיק כיחזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע : יב ויאמר אדם אך-פרי לצדיק אך יש-אלהים שפטים בארץ :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית