א למנצח על-יונת אלם רחקים לדוד מכתם באחז אתו פלשתים בגת : ב חנני אלהים כישאפני אנוש כל-היום לחם ילחצני : ג שאפו שוררי כל-היום כי-רבים לחמים לי מרום : ד יום אירא אני אליך אבטח : ה באלהים אהלל דברו באלהים בטחתי לא אירא מה-יעשה בשר לי : ו כל-היום דברי יעצבו עלי כל-מחשבתם לרע : ז יגורו יצפונו המה עקבי ישמרו כאשר קוו נפשי : ח על-און פלט-למו באף עמים הורד אלהים : ט נדי ספרתה אתה שימה דמעתי בנאדך הלא בספרתך : י אז ישובו אויבי אחור ביום אקרא זה-ידעתי כי-אלהים לי : יא באלהים אהלל דבר ביהוה אהלל דבר : יב באלהים בטחתי לא אירא מה-יעשה אדם לי : יג עלי אלהים נדריך אשלם תודת לך : יד כי הצלת נפשי ממות הלא רגלי מדחי להתהלך לפני אלהים באור החיים :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית