א למנצח בנגינת משכיל לדוד : ב האזינה אלהים תפלתי ואל-תתעלם מתחנתי : ג הקשיבה לי וענני אריד בשיחי ואהימה : ד מקול אויב מפני עקת רשע כי-ימיטו עלי און ובאף ישטמוני : ה לבי יחיל בקרבי ואימות מות נפלו עלי : ו יראה ורעד יבא בי ותכמני פלצות : ז ואמר מי-יתן-לי אבר כיונה אעופה ואשכנה : ח הנה ארחיק נדד אלין במדבר סלה : ט אחישה מפלט לי מרוח סעה ממער : י בלע אדני פלג לשונם כי-ראיתי חמס וריב בעיר : יא יומם ולילה יסובבה על-חומתיה ואון ועמל בקרבה : יב הוות בקרבה ולא-ימיש מרחבה תך ומרמה : יג כי לא-אויב יחרפני ואשא לא-משנאי עלי הגדיל ואמתר ממנו : יד ואתה אנוש כערכי אלופי ומידעי : טו אשר יחדו נמתיק סוד בבית אלהים נהלך ברגש : טז ישי מות עלימו ירדו שאול חיים כי-רעות במגורם בקרבם : יז אני אל-אלהים אקרא ויהוה יושיעני : יח ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי : יט פדה בשלום נפשי מקרב-לי כיברבים היו עמדי : כ ישמע אל ויענם וישב קדם סלה אשר אין חליפות למו ולא יראו אלהים : כא שלח ידיו בשלמיו חלל בריתו : כב חלקו מחמאת פיו וקרב-לבו רכו דבריו משמן והמה פתחות : כג השלך על-יהוה יהבך והוא יכלכלך לא-יתן לעולם מוט לצד...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית