א למנצח בנגינת משכיל לדוד : ב בבוא הזיפים ויאמרו לשאול הלא דוד מסתתר עמנו : ג אלהים בשמך הושיעני ובגבורתך תדינני : ד אלהים שמע תפלתי האזינה לאמרי-פי : ה כי זרים קמו עלי ועריצים בקשו נפשי לא שמו אלהים לנגדם סלה : ו הנה אלהים עזר לי אדני בסמכי נפשי : ז ישיב הרע לשררי באמתך הצמיתם : ח בנדבה אזבחה-לך אודה שמך יהוה כי-טוב : ט כי מכל-צרה הצילני ובאיבי ראתה עיני :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית