א למנצח משכיל לדוד : ב בבוא דואג האדמי ויגד לשאול ויאמר לו בא דוד אל-בית אחימלך : ג מה-תתהלל ברעה הגבור חסד אל כל-היום : ד הוות תחשב לשונך כתער מלחש עשה רמיה : ה אהבת ! ע מחוב שקר מדבר צדק סלה : ו אהבת כל-דברי-בלע לשון מרמה : ז גם-אל יתצך לנצח יחתך וימחך מאהל ושרשך מארץ חיים סלה : ח ויראו צדיקים וייראו ועליו ישחקו : ט הנה הגבר לא ישים אלהים מעוזו ויבטח ברב עשרו יעז בהותו : י ואני כזית רענן בבית אלהים בטחתי בחסד-אלהים עולם ועד : יא אודך לעולם כי עשית ואקוה שמך כי-טוב נגד חסידיך :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית