א למנצח מזמור לדוד : ב בבוא-אליו נתן הנביא כאשר-בא אל-בת-שבע : ג חנני אלהים כחסדך כרב רחמיך מחה פשעי : ד הרב כבסני מעוני ומחחאתי טהרני : ה כי-פשעי אני אדע וחחאתי נגדי תמיד : ו לך לבדך חטאתי והרע בעיניך עשיתי למען תצדק בדברך תזכה בשפטך : ז הן-בעוון חוללתי ובחטא יחמתני אמי : ח הן-אמת חפצת בחחות ובסתם חכמה תודיעני : ט תחחאני באזוב ואטהר תכבסני ומשלג אלבין : י תשמיעני ששון ושמחה תגלנה עצמות דכית : יא הסתר פניך מחטאי וכל-עונתי מחה : יב לב טהור ברא-לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי : יג אל-תשליכני מלפניך ורוח קדשך אל-תקח ממני : יד השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני : טו אלמדה פשעים דרכיך וחחאים אליך ישובו : טז הצילני מדמים אלהים אלהי תשועתי תרנן לשוני צדקתך : יז אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך : יח כי לא-תחפץ זבח ואתנה עולה לא תרצה : יט זבחי אלהים רוח נשברה לב-נשבר ונדכה אלהים לא תבזה : כ היטיבה ברצונך את-ציון תבנה חומות ירושלם : כא אז תחפץ זבחיצדק עולה וכליל אז יעלו על-מזבחך פרים :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית