א למנצח על-ששנים לבני-קרח משכיל שיר ידידת : ב רחש לבי דבר טוב אמר אני מעשי למלך לשוני עט סופר מהיר : ג יפיפית מבני אדם הוצק חן בשפתותיך על-כן ברכך אלהים לעולם : ד חגור-חרבך על-ירך גבור הודך והדרך : ה והדרך צלח רכב על-דבר-אמת וענוה-צדק ותורך נוראות ימינך : ו חציך שנונים עמים תחתיך יפלו בלב אויבי המלך : ז כסאך אלהים עולם ועד שבט מישר שבט מלכותך : ח אהבת צדק ותשנא רשע על-כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון מחבריך : ט מר-ואהלות קציעות כל-בגדתיך מן-היכלי שן מני שמחוך : י בנות מלכים ביקרותיך נצבה שגל לימינך בכתם אופיר : יא שמעי-בת וראי והחי אזנך ושכחי עמך ובית אביך : יב ויתאו המלך יפיך כי-הוא אדניך והשתחוי-לו : יג ובת-צר במנחה פניך יחלו עשירי עם : יד כל-כבודה בת-מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה : טו לרקמות תובל למלך בתולות אחריה רעותיה מובאות לך : טז תובלנה בשמחת וגיל תבאינה בהיכל מלך : יז תחת אבתיך יהיו בניך תשיתמו לשרים בכל-הארץ : יח אזכירה שמך בכל-דר ודר על-כן עמים יהודך לעלם ועד :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית