א למנצח לבני-קרח משכיל : ב אלהים באזנינו שמענו אבותינו ספרו-לנו פעל פעלת בימיהם בימי קדם : ג אתה ידך גוים הורשת ותחעם תרע לאמים ותשלחם : ד כי לא בחרבם ירשו ארץ וזרועם לא-הושיעה למו כי-ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם : ה אתההוא מלכי אלהים צוה ישועות יעקב : ו בך צרינו ננגח בשמך נבוס קמינו : ז כי לא בקשתי אבטח וחרבי לא תושיעני : ח כי הושעתנו מצרינו ומשנאינו הבישות : ט באלהים הללנו כל-היום ושמך לעולם נודה סלה : י אף-זנחת ותכלימנו ולא-תצא בצבאותינו : יא תשיבנו אחור מני-צר ומשנאינו שסו למו : יב תתננו כצאן מאכל ובגוים זריתנו : יג תמכר-עמך בלא-הון ולא-רבית במחיריהם : יד תשימנו חרפה לשכנינו לעג וקלס לסביבותינו : טו תשימנו משל בגוים מנוד-ראש בל-אמים : טז כל-היום כלמתי נגדי ובשת פני כמתני : יז מקול מחרף ומגדף מפני אויב ומתנקם : יח כל-זאת באתנו ולא שכחנוך ולא-שקרנו בבריתך : יט לא-נסוג אחור לבנו ותט אשרינו מני ארחך : כ כי דכיתנו במקום תנים ותכס עלינו בצלמות : כא אם-שכחנו שם אלהינו ונפרש כפינו לאל זר : כב הלא אלהים יחקרזאת כי-הוא ידע תעלמות לב : כג כי-עליך הרגנו כל-היום נחשבנו כצאן טבחה : כד עורה למ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית