א שפטני אלהים וריבה ריבי מגוי לא-חסיד מאיש-מרמה ועולה תפלטני : ב כי-אתה אלהי מעוזי למה זנחתני למה-קדר אתהלך בלחץ אויב : ג שלח-אורך ואמתך המה ינחוני יביאוני אל-הר-קדשך ואל-משכנותיך : ד ואבואה אל-מזבח אלהים אל-אל שמחת גילי ואודך בכנור אלהים אלהי : ה מה-תשתוחחי נפשי ומה-תהמי עלי הוחילי לאלהים כי-עוד אודנו ישועת פני ואלהי :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית