א למנצח מזמור לדוד : ב אשרי משכיל אל-דל ביום רעה ימלטהו יהוה : ג יהוה ישמרהו ויחיהו ואשר בארץ ואל-תתנהו בנפש איביו : ד יהוה יסעדנו על-ערש דוי כל-משכבו הפכת בחליו : ה אני-אמרתי יהוה חנני רפאה נפשי כי-חטאתי לך : ו אויבי יאמרו רע לי מתי ימות ואבד שמו : ז ואם-בא לראות שוא ידבר לבו יקבץ-און לו יצא לחוץ ידבר : ח יחד עלי יתלחשו כל-שנאי עלי יחשבו רעה לי : ט דבר-בליעל יצוק בו ואשר שכב לא-יוסיף לקום : י גם-איש שלומי אשר-בטחתי בו אוכל לחמי הגדיל עלי עקב : יא ואתה יהוה חנני והקימני ואשלמה להם : יב בזאת ידעתי כי-חפצת בי כי לא-יריע איבי עלי : יג ואני בתמי תמכת בי ותציבני לפניך לעולם : יד ברוך יהוה אלהי ישראל מהעולם ועד העולם אמן ואמן :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית