א למנצח לדוד מזמור : ב קוה קויתי יהוה ויט אלי וישמע שועתי : ג ויעלני מבור שאון מחיט היון ויקם על-סלע רגלי כונן אשרי : ד ויתן בפי שיר חדש תהלה לאלהינו יראו רבים וייראו ויבטחו ביהוה : ה אשרי הגבר אשר-שם יהוה מבטחו ולא-פנה אל-רהבים ושטי כזב : ו רבות עשית אתה יהוה אלהי נפלאתיך ומחשבתיך אלינו אין ערך אליך אגידה ואדברה עצמו ממפר : ז זבח ומנחה לא-חפצת אזנים כרית לי עולה וחטאה לא שאלת : ח אז אמרתי הנה-באתי במגלת-ספר כתוב עלי : ט לעשות-רצונך אלהי חפצתי ותורתך בתוך מעי : י בשרתי צדק בקהל רב הנה שפתי לא אכלא יהוה אתה ידעת : יא צדקתך לא-כמיתי בתוך לבי אמונתך ותשועתך אמרתי לא-כחדתי חסדך ואמתך לקהל רב : יב אתה יהוה לאתכלא רחמיך ממני חסדך ואמתך תמיד יצרוני : יג כי אפפו-עלי רעות עד-אין מספר השיגוני עונתי ולא-יכלתי לראות עצמו משערות ראשי ולבי עזבני : יד רצה יהוה להצילני יהוה לעזרתי חושה : טו יבשו ויחפרו יחד מבקשי נפשי לספותה ימגו אחור ויכלמו חפצי רעתי : טז ישמו על-עקב בשתם האמרים לי האח האח : יז ישישו וישמחו בך כל-מבקשיך יאמרו תמיד יגדל יהוה אהבי תשועתך : יח ואני עני ואביון אדני יחשב לי עזרתי ומפלטי את...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית