א למנצח לידותון מזמור לדוד : ב אמרתי אשמרה דרכי מחטוא בלשוני אשמרה לפי מחסום בעד רשע לנגדי : ג נאלמתי דומיה החשיתי מחוב וכאבי נעכר : ד חם-לבי בקרבי בהגיגי תבער-אש דברתי בלשוני : ה הודיעני יהוה קצי ומדת ימי מה-היא אדעה מה-חדל אני : ו הנה טפחות נתתה ימי וחלדי כאין נגדך אך כל-הבל כל-אדם נצב סלה : ז אך-בצלם יתהלך-איש אך-הבל יהמיון יצבר ולא-ידע מי-אספם : ח ועתה מה-קויתי אדני תוחלתי לך היא : ט מכל-פשעי הצילני חרפת נבל אל-תשימני : י נאלמתי לא אפתח-פי כי אתה עשית : יא הסר מעלי נגעך מתגרת ידך אני כליתי : יב בתוכחות על-עון ימרת איש ותמס כעש חמודו אך הבל כל-אדם סלה : יג שמעה-תפלתי יהוה ושועתי האזינה אל-דמעתי אל-תחרש כי גר אנכי עמך תושב ככל-אבותי : יד השע ממני ואבליגה בטרם אלך ואינני :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית