א לדוד ריבה יהוה את-יריבי לחם את-לחמי : ב החזק מגן וצנה וקומה בעזרתי : ג והרק חנית וסגר לקראת רדפי אמר לנפשי ישעתך אני : ד יבשו ויכלמו מבקשי נפשי ימגו אחור ויחפרו חשבי רעתי : ה יהיו כמץ לפני-רוח ומלאך יהוה דוחה : ו יהי-דרכם חשך וחלקלקות ומלאך יהוה רדפם : ז כי-חנם טמנו-לי שחת רשתם חנם חפרו לנפשי : ח תבואהו שואה לא-ידע ורשתו אשר-טמן תלכדו בשואה יפל-בה : ט ונפשי תגיל ביהוה תשיש בישועתו : י כל עצמותי תאמרנה יהוה מי כמוך מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגזלו : יא יקומון עדי חמס אשר לא-ידעתי ישאלוני : יב ישלמוני רעה תחת טובה שכול לנפשי : יג ואני בחלותם לבושי שק עניתי בצום נפשי ותפלתי על-חיקי תשוב : יד כרעכאח לי התהלכתי כאבל-אם קדר שחותי : טו ובצלעי שמחו ונאספו נאספו עלי נכים ולא ידעתי קרעו ולא-דמו : טז בחנפי לעגי מעוג חרק עלי שנימו : יז אדני כמה תראה השיבה נפשי משאיהם מכפירים יחידתי : יח אודך בקהל רב בעם עצום אהללך : יט אל-ישמחו-לי איבי שקר שנאי חנם יקרצו-עין : כ כי לא שלום ידברו ועל רגעי-ארץ דברי מרמות יחשבון : כא וירחיבו עלי פיהם אמרו האח האח ראתה עינינו : כב ראיתה יהוה אל-תחרש אדני אל-תרחק...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית