א לדוד בשנותו את-טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך : ב אברכה את-יהוה בכל-עת תמיד תהלתו בפי : ג ביהוה תתהלל נפשי ישמעו ענוים וישמחו : ד גדלו ליהוה אתי ונרוממה שמו יחדו : ה דרשתי את-יהוה וענני ומכל-מגורותי הצילני : ו הביטו אליו ונהרו ופניהם אליחפרו : ז זה עני קרא ויהוה שמע ומכל-צרותיו הושיעו : ח חנה מלאך-יהוה סביב ליראיו ויחלצם : ט טעמו וראו כי-טוב יהוה אשרי הגבר יחסה-בו : י יראו את-יהוה קדשיו כי-אין מחסור ליראיו : יא כפירים רשו ורעבו ודרשי יהוה לא-יחסרו כל-טוב : יב לכו-בנים שמעו-לי יראת יהוה אלמדכם : יג מי-האיש החפץ חיים אהב ימים לראות טוב : יד נצר לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה : טו סור מרע ועשה-טוב בקש שלום ורדפהו : טז עיני יהוה אל-צדיקים ואזניו אל-שועתם : יז פני יהוה בעשי רע להכרית מארץ זכרם : יח צעקו ויהוה שמע ומכל-צרותם הצילם : יט קרוב יהוה לנשברי-לב ואת-דכאי-רוח יושיע : כ רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו יהוה : כא שמר כל-עצמותיו אחת מהנה לא נשברה : כב תמותת רשע רעה ושנאי צדיק יאשמו : כג פודה יהוה נפש עבדיו ולא יאשמו כל-החסים בו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית