א רננו צדיקים ביהוה לישרים נאוה תהלה : ב הודו ליהוה בכנור בנבל עשור זמרו-לו : ג שירו-לו שיר חדש היטיבו נגן בתרועה : ד כי-ישר דבר-יהוה וכל-מעשהו באמונה : ה אהב צדקה ומשפט חסד יהוה מלאה הארץ : ו בדבר יהוה שמים נעשו וברוח פיו כל-צבאם : ז כנס כנד מי הים נתן באצרות תהומות : ח ייראו מיהוה כל-הארץ ממנו יגורו כל-ישבי תבל : ט כי הוא אמר ויהי הוא-צוה ויעמד : י יהוה הפיר עצת-גוים הניא מחשבות עמים : יא עצת יהוה לעולם תעמד מחשבות לבו לדר ודר : יב אשרי הגוי אשר-יהוה אלהיו העם בחר לנחלה לו : יג משמים הביט יהוה ראה את-כל-בני האדם : יד ממכון-שבתו השגיח אל כלישבי הארץ : טו היצר יחד לבם המבין אל-כל-מעשיהם : טז אין-המלך נושע ברב-חיל גבור לא-ינצל ברב-כח : יז שקר המוס לתשועה וברב חילו לא ימלט : יח הנה עין יהוה אליראיו למיחלים לחסדו : יט להציל ממות נפשם ולחיותם ברעב : כ נפשנו חכתה ליהוה עזרנו ומגננו הוא : כא כי-בו ישמח לבנו כי בשם קדשו בטחנו : כב יהי-חסדך יהוה עלינו כאשר יחלנו לך :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית