א למנצח מזמור לדוד : ב בך יהוה חסיתי אל-אבושה לעולם בצדקתך פלטני : ג החה אלי אזנך מהרה הצילני היה לי לצור-מעוז לבית מצודות להושיעני : ד כי-סלעי ומצודתי אתה ולמען שמך תנחני ותנהלני : ה תוציאני מרשת זו טמנו לי כי-אתה מעוזי : ו בידך אפקיד רוחי פדיתה אותי יהוה אל אמת : ז שנאתי השמרים הבלי-שוא ואני אל-יהוה בטחתי : ח אגילה ואשמחה בחסדך אשר ראית את-עניי ידעת בצרות נפשי : ט ולא הסגרתני ביד-אויב העמדת במרחב רגלי : י חנני יהוה כי צר-לי עששה בכעס עיני נפשי ובטני : יא כי כלו ביגון חיי ושנותי באנחה כשל בעוני כחי ועצמי עששו : יב מכל-צררי הייתי חרפה ולשכני מאד ופחד למידעי ראי בחוץ נדדו ממני : יג נשכחתי כמת מלב הייתי ככלי אבד : יד כי שמעתי דבת רבים מגור ממביב בהוסדם יחד עלי לקחת נפשי זממו : טו ואני עליך בטחתי יהוה אמרתי אלהי אתה : טז בידך עתתי הצילני מיד-אויבי ומרדפי : יז האירה פניך עלעבדך הושיעני בחסדך : יח יהוה אל-אבושה כי קראתיך יבשו רשעים ידמו לשאול : יט תאלמנה שפתי שקר הדברות על-צדיק עתק בגאוה ובוז : כ מה רב-טובך אשר-צפנת ליראיך פעלת לחסים בך נגד בני אדם : כא תסתירם בסתר פניך מרכסי איש תצפנם בסכה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית