א מזמור שיר-חנכת הבית לדוד : ב ארוממך יהוה כי דליתני ולא-שמחת איבי לי : ג יהוה אלהי שועתי אליך ותרפאני : ד יהוה העלית מן-שאול נפשי חייתני מירדי-בור : ה זמרו ליהוה חסידיו והודו לזכר קדשו : ו כי רגע באפו חיים ברצונו בערב ילין בכי ולבקר רנה : ז ואני אמרתי בשלוי בל-אמוט לעולם : ח יהוה ברצונך העמדתה להררי עז הסתרת פניך הייתי נבהל : ט אליך יהוה אקרא ואל-אדני אתחנן : י מה-בצע בדמי ברדתי אל-שחת היודך עפר היגיד אמתך : יא שמע-יהוה וחנני יהוה היה-עזר לי : יב הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה : יג למען יזמרך כבוד ולא ידם יהוה אלהי לעולם אודך :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית