א לדוד אליך יהוה אקרא צורי אל-תחרש ממני פן-תחשה ממני ונמשלתי עם-יורדי בור : ב שמע קול תחנוני בשועי אליך בנשאי ידי אל-דביר קדשך : ג אל-תמשכני עם-רשעים ועםפעלי און דברי שלום עם-רעיהם ורעה בלבבם : ד תן-להם כפעלם וכרע מעלליהם כמעשה ידיהם תן להם השב גמולם להם : ה כי לא יבינו אל-פעלת יהוה ואל-מעשה ידיו יהרסם ולא יבנם : ו ברוך יהוה כי-שמע קול תחנוני : ז יהוה עזי ומגני בו בטח לבי ונעזרתי ויעלז לבי ומשירי אהודנו : ח יהוה עז-למו ומעוז ישועות משיחו הוא : ט הושיעה את-עמך וברך את-נחלתך ורעם ונשאם עד-העולם :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית