א לדוד אליך יהוה נפשי אשא : ב אלהי בך בטחתי אל-אבושה אל-יעלצו איבי לי : ג גם כל-קויך לא יבשו יבשו הבוגדים ריקם : ד דרכיך יהוה הודיעני ארחותיך למדני : ה הדריכני באמתך ולמדני כי-אתה אלהי ישעי אותך קויתי כל-היום : ו זכר-רחמיך יהוה וחסדיך כי מעולם המה : ז חחאות נעורי ופשעי אל-תזכר כחסדך זכר-לי-אתה למען טובך יהוה : ח טוב-וישר יהוה על-כן יורה חחאים בדרך : ט ידרך ענוים במשפט וילמד ענוים דרכו : י כל-ארחות יהוה חסד ואמת לנצרי בריתו ועדתיו : יא למען-שמך יהוה וסלחת לעוני כי רב-הוא : יב מי-זה האיש ירא יהוה יורנו בדרך יבחר : יג נפשו בטוב תלין וזרעו יירש ארץ : יד סוד יהוה ליראיו ובריתו להודיעם : טו עיני תמיד אל-יהוה כי הוא-יוציא מרשת רגלי : טז פנה-אלי וחנני כי-יחיד ועני אני : יז צרות לבבי הרחיבו ממצוקותי הוציאני : יח ראה עניי ועמלי ושא לכל-חחאותי : יט ראה-אויבי כי-רבו ושנאת חמס שנאוני : כ שמרה נפשי והצילני אל-אבוש כי-חסיתי בך : כא תם-וישר יצרוני כי קויתיך : כב פדה אלהים את-ישראל מכל צרותיו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית