א למנצח על-אילת השחר מזמור לדוד : ב אלי אלי למה עזבתני רחוק מישועתי דברי שאגתי : ג אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא-דומיה לי : ד ואתה קדוש יושב תהלות ישראל : ה בך בטחו אבתינו בטחו ותפלטמו : ו אליך זעקו ונמלטו בך בטחו ולא-בושו : ז ואנכי תולעת ולא-איש חרפת אדם ובזוי עם : ח כל-ראי ילעגו לי יפטירו בשפה יניעו ראש : ט גל אל-יהוה יפלטהו יצילהו כי חפץ בו : י כי-אתה גחי מבטן מבטיחי על-שדי אמי : יא עליך השלכתי מרחם מבטן אמי אלי אתה : יב אל-תרחק ממני כי-צרה קרובה כי-אין עוזר : יג סבבוני פרים רבים אבירי בשן כתרוני : יד פצו עלי פיהם אריה טרף ושאג : טו כמים נשפכתי והתפרדו כל-עצמותי היה לבי כדונג נמס בתוך מעי : טז יבש כחרש כחי ולשוני מדבק מלקוחי ולעפר-מות תשפתני : יז כי סבבוני כלבים עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי : יח אספר כל-עצמותי המה יביטו יראו-בי : יט יחלקו בגדי להם ועל-לבושי יפילו גורל : כ ואתה יהוה אל-תרחק אילותי לעזרתי חושה : כא הצילה מחרב נפשי מיד-כלב יחידתי : כב הושיעני מפי אריה ומקרני רמים עניתני : כג אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך : כד יראי יהוה הללוהו כל-זרע יעקב כבדוהו וגורו ממנו כל-זר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית