א למנצח מזמור לדוד : ב יענך יהוה ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקב : ג ישלח-עזרך מקדש ומציון יסעדך : ד יזכר כל-מנחתך ועולתך ידשנה סלה : ה יתן-לך כלבבך וכל-עצתך ימלא : ו נרננה בישועתך ובשם-אלהינו נדגל ימלא יהוה כל-משאלותיך : ז עתה ידעתי כי הושיע יהוה משיחו יענהו משמי קדשו בגברות ישע ימינו : ח אלה ברכב ואלה במוסים ואנחנו בשם-יהוה אלהינו נזכיר : ט המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד : י יהוה הושיעה המלך יעננו ביום-קראנו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית