א למנצח מזמור לדוד : ב השמים מספרים כבוד-אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע : ג יום ליום יביע אמר ולילה ללילה יחוה-דעת : ד אין-אמר ואין דברים בלי נשמע קולם : ה בכל-הארץ יצא קום ובקצה תבל מליהם לשמש שם-אהל בהם : ו והוא כחתן יצא מחפתו ישיש כגבור לרוץ ארח : ז מקצה השמים מוצאו ותקופתו על-קצותם ואין נסתר מחמתו : ח תורת יהוה תמימה משיבת נפש עדות יהוה נאמנה מחכימת פתי : ט פקודי יהוה ישרים משמחי-לב מצות יהוה ברה מאירת עינים : י יראת יהוה טהורה עומדת לעד משפטי-יהוה אמת צדקו יחדו : יא הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונפת צופים : יב גם-עבדך נזהר בהם בשמרם עקב רב : יג שגיאות מי-יבין מנסתרות נקני : יד גם מזדים חשך עבדך אל-ימשלובי אז איתם ונקיתי מפשע רב : טו יהיו לרצון אמרי-פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגאלי :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית