א למנצח לעבד יהוה לדוד אשר דבר ליהוה את-דברי השירה הזאת ביום הציל-יהוה אותו מכף כל-איביו ומיד שאול : ב ויאמר ארחמך יהוה חזקי : ג יהוה סלעי ומצודתי ומפלטי אלי צורי אחסה-בו מגני וקרן-ישעי משגבי : ד מהלל אקרא יהוה ומן-איבי אושע : ה אפפוני חבלי-מות ונחלי בליעל יבעתוני : ו חבלי שאול סבבוני קדמוני מוקשי מות : ז בצר-לי אקרא יהוה ואל-אלהי אשוע ישמע מהיכלו קולי ושועתי לפניו תבוא באזניו : ח ותגעש ותרעש הארץ ומוסדי הרים ירגזו ויתגעשו כי-חרה לו : ט עלה עשן באפו ואש-מפיו תאכל גחלים בערו ממנו : י ויט שמים וירד וערפל תחת רגליו : יא וירכב על-כרוב ויעף וידא עלכנפי-רוח : יב ישת חשך סתרו סביבותיו סכתו חשכת-מים עבי שחקים : יג מנגה נגדו עביו עברו ברד וגחלי-אש : יד וירעם בשמים יהוה ועליון יתן קלו ברד וגחלי-אש : טו וישלח חציו ויפיצם וברקים רב ויהמם : טז ויראו אפיקי מים ויגלו מוסדות תבל מגערתך יהוה מנשמת רוח אפך : יז ישלח ממרום יקחני ימשני ממים רבים : יח יצילני מאיבי עז ומשנאי כי-אמצו ממני : יט יקדמוני ביום-אידי ויהי-יהוה למשען לי : כ ויוציאני למרחב יחלצני כי חפץ בי : כא יגמלני יהוה כצדקי כבר ידי ישיב לי : כב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית