א תפלה לדוד שמעה יהוה צדק הקשיבה רנתי האזינה תפלתי בלא שפתי מרמה : ב מלפניך משפטי יצא עיניך תחזינה מישרים : ג בחנת לבי פקדת לילה צרפתני בל-תמצא זמתי בליעבר-פי : ד לפעלות אדם בדבר שפתיך אני שמרתי ארחות פריץ : ה תמך אשרי במעגלותיך בל-נמוחו פעמי : ו אני-קראתיך כי-תענני אל הט-אזנך לי שמע אמרתי : ז הפלה חסדיך מושיע חוסים ממתקוממים בימינך : ח שמרני כאישון בת-עין בצל כנפיך תסתירני : ט מפני רשעים זו שדוני איבי בנפש יקיפו עלי : י חלבמו מגרו פימו דברו בגאות : יא אשרינו עתה סבבונו עיניהם ישיתו לנטות בארץ : יב דמינו כאריה יכסוף לטרוף וככפיר ישב במסתרים : יג קומה יהוה קדמה פניו הכריעהו פלטה נפשי מרשע חרבך : יד ממתים ידך יהוה ממתים מחלד חלקם בחיים וצפונך תמלא בטנם ישבעו בנים והניחו יתרם לעולליהם : טו אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית