א מזמור לדוד יהוה מי-יגור באהלך מי-ישכן בהר קדשך : ב הולך תמים ופעל צדק ודבר אמת בלבבו : ג לא-רגל על-לשנו לא-עשה לרעהו רעה וחרפה לא-נשא על-קרבו : ד נבזה בעיניו נמאס ואת-יראי יהוה יכבד נשבע להרע ולא ימר : ה כספו לא-נתן בנשך ושחד עלנקי לא לקח עשה-אלה לא ימוט לעולם :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית