א למה יהוה תעמד ברחוק תעלים לעתות בצרה : ב בגאות רשע ידלק עני יתפשו במזמות זו חשבו : ג כי-הלל רשע על-תאות נפשו ובצע ברך נאץ יהוה : ד רשע כגבה אפו בל-ידרש אין אלהים כל-מזמותיו : ה יחילו דרכיו בכל-עת מרום משפטיך מנגדו כל-צורריו יפיח בהם : ו אמר בלבו בל-אמוט לדר ודר אשר לא-ברע : ז אלה פיהו מלא ומרמות ותך תחת לשונו עמל ואון : ח ישב במארב חצרים במסתרים יהרג נקי עיניו לחלכה יצפנו : ט יארב במסתר כאריה בסכה יארב לחטוף עני יחטף עני במשכו ברשתו : י ידכה ישח ונפל בעצומיו חיל כאים : יא אמר בלבו שכח אל הסתיר פניו בל-ראה לנצח : יב קומה יהוה אל נשא ידך אל-תשכח ענוים : יג על-מה נאץ רשע אלהים אמר בלבו לא תדרש : יד ראתה כי-אתה עמל וכעס תביט לתת בידך עליך יעזב חלכה יתום אתה היית עוזר : טו שבר זרוע רשע ורע תדרוש-רשעו בל-תמצא : טז יהוה מלך עולם ועד אבדו גוים מארצו : יז תאות ענוים שמעת יהוה תכין לבם תקשיב אזנך : יח לשפט יתום ודך בל-יוסיף עוד לערץ אנוש מן-הארץ :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית