א למנצח עלמות לבן מזמור לדוד : ב אודה יהוה בכל-לבי אספרה כל-נפלאותיך : ג אשמחה ואעלצה בך אזמרה שמך עליון : ד בשוב-אויבי אחור יכשלו ויאבדו מפניך : ה כיעשית משפטי ודיני ישבת לכמא שופט צדק : ו גערת גוים אבדת רשע שמם מחית לעולם ועד : ז האויב תמו חרבות לנצח וערים נתשת אבד זכרם המה : ח ויהוה לעולם ישב כונן למשפט כסאו : ט והוא ישפט-תבל בצדק ידין לאמים במישרים : י ויהי יהוה משגב לדך משגב לעתות בצרה : יא ויבטחו בך יודעי שמך כי לא-עזבת דרשיך יהוה : יב זמרו ליהוה ישב ציון הגידו בעמים עלילותיו : יג כי-דרש דמים אותם זכר לא-שכח צעקת ענוים : יד חננני יהוה ראה עניי משנאי מרוממי משערי מות : טו למען אספרה כל-תהלתיך בשערי בת-ציון אגילה בישועתך : טז טבעו גוים בשחת עשו ברשת-זו טמנו נלכדה רגלם : יז נודע יהוה משפט עשה בפעל כפיו נוקש רשע הגיון סלה : יח ישובו רשעים לשאולה כל-גוים שכחי אלהים : יט כי לא לנצח ישכח אביון תקות עניים תאבד לעד : כ קומה יהוה אל-יעז אנוש ישפטו גוים על-פניך : כא שיתה יהוה מורה להם ידעו גוים אנוש המה מלה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית