א שגיון לדוד אשר-שר ליהוה על-דברי-כוש בן-ימיני : ב יהוה אלהי בך חסיתי הושיעני מכל-רדפי והצילני : ג פן-יטרף כאריה נפשי פרק ואין מציל : ד יהוה אלהי אם-עשיתי זאת אם-יש-עול בכפי : ה אם-גמלתי שולמי רע ואחלצה צוררי ריקם : ו ירדף אויב נפשי וישג וירמס לארץ חיי וכבודי לעפר ישכן סלה : ז קומה יהוה באפך הנשא בעברות צוררי ועורה אלי משפט צוית : ח ועדת לאמים תסובבך ועליה למרום שובה : ט יהוה ידין עמים שפטני יהוה כצדקי וכתמי עלי : י יגמר-נא רע רשעים ותכונן צדיק ובחן לבות וכליות אלהים צדיק : יא מגני על-אלהים מושיע ישרי-לב : יב אלהים שופט צדיק ואל זעם בכל-יום : יג אם-לא ישוב חרבו ילטוש קשתו דרך ויכוננה : יד ולו הכין כלי-מות חציו לדלקים יפעל : טו הנה יחבל-און והרה עמל וילד שקר : טז בור כרה ויחפרהו ויפל בשחת יפעל : יז ישוב עמלו בראשו ועל קדקדו חמסו ירד : יח אודה יהוה כצדקו ואזמרה שם-יהוה עליון :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית