א למנצח אל-הנחילות מזמור לדוד : ב אמרי האזינה יהוה בינה הגיגי : ג הקשיבה לקול שועי מלכי ואלהי כי-אליך אתפלל : ד יהוה בקר תשמע קולי בקר אערך-לך ואצפה : ה כי לא אל-חפץ רשע אתה לא יגרך רע : ו לא-יתיצבו הוללים לנגד עיניך שנאת כל-פעלי און : ז תאבד דברי כזב איש-דמים ומרמה יתעב יהוה : ח ואני ברב חסדך אבוא ביתך אשתחוה אל-היכל-קדשך ביראתך : ט יהוה נחני בצדקתך למען שוררי הישר לפני דרכך : י כי אין בפיהו נכונה קרבם הוות קבר-פתוח גרונם לשונם יחליקון : יא האשימם אלהים יפלו ממעצותיהם ברב פשעיהם הדיחמו כי-מרו בך : יב וישמחו כל-חוסי בך לעולם ירננו ותסך עלימו ויעלצו בך אהבי שמך : יג כי-אתה תברך צדיק יהוה כצנה רצון תעטרנו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית