א מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו : ב יהוה מה-רבו צרי רבים קמים עלי : ג רבים אמרים לנפשי אין ישועתה לו באלהים סלה : ד ואתה יהוה מגן בעדי כבודי ומרים ראשי : ה קולי אל-יהוה אקרא ויענני מהר קדשו סלה : ו אני שכבתי ואישנה הקיצותי כי יהוה יסמכני : ז לא-אירא מרבבות עם אשר סביב שתו עלי : ח קומה יהוה הושיעני אלהי כיהכית את-כל-איבי לחי שני רשעים שברת : ט ליהוה הישועה על-עמך ברכתך מלה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית