א אשרי-האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חחאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב : ב כי אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה : ג והיה כעץ שתול על-פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא-יבול וכל אשר-יעשה יצליח : ד לא-כן הרשעים כי אם-כמץ אשר-תדפנו רוח : ה על-כן לא-יקמו רשעים במשפט וחחאים בעדת צדיקים : ו כי-יודע יהוה דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית