א הנני שלח מלאכי ופנה-דרך לפני ופתאם יבוא אל-היכלו האדון אשר-אתם מבקשים ומלאך הברית אשר-אתם חפצים הנה-בא אמר יהוה צבאות : ב ומי מכלכל את-יום בואו ומי העמד בהראותו כי-הוא כאש מצרף וכברית מכבסים : ג וישב מצרף ומטהר כסף וטהר את-בני-לוי וזקק אתם כזהב וככסף והיו ליהוה מגישי מנחה בצדקה : ד וערבה ליהוה מנחת יהודה וירושלם כימי עולם וכשנים קדמניות : ה וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממהר במכשפים ובמנאפים ובנשבעים לשקר ובעשקי שכר-שכיר אלמנה ויתום ומחי-גר ולא יראוני אמר יהוה צבאות : ו כי אני יהוה לא שניתי ואתם בני-יעקב לא כליתם : ז למימי אבתיכם סרתם מחקי ולא שמרתם שובו אלי ואשובה אליכם אמר יהוה צבאות ואמרתם במה נשוב : ח היקבע אדם אלהים כי אתם קבעים אתי ואמרתם במה קבענוך המעשר והתרומה : ט במארה אתם נארים ואתי אתם קבעים הגוי כלו : י הביאו את-כל-המעשר אל-בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר יהוה צבאות אם-לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד-בלי-די : יא וגערתי לכם באכל ולא-ישחת לכם את- פרי האדמה ולא-תשכל לכם הגפן בשדה אמר יהוה צבאות : יב ואשרו אתכם כל-הגוים כיתהיו אתם ארץ חפץ אמר יהוה ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית