א ועתה אליכם המצוה הזאת הכהנים : ב אם-לא תשמעו ואם-לא תשימו על-לב לתת כבוד לשמי אמר יהוה צבאות ושלחתי בכם את-המארה וארותי את-ברכותיכם וגם ארותיה כי אינכם שמים על-לב : ג הנני גער לכם את-הזרע וזריתי פרש על-פניכם פרש חגיכם ונשא אתכם אליו : ד וידעתם כי שלחתי אליכם את המצוה הזאת להיות בריתי את-לוי אמר יהוה צבאות : ה בריתי היתה אתו החיים והשלום ואתנם-לו מורא וייראני ומפני שמי נחת הוא : ו תורת אמת היתה בפיהו ועולה לא-נמצא בשפתיו בשלום ובמישור הלך אתי ורבים השיב מעון : ז כי-שפתי כהן ישמרו-דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך יהוה-צבאות הוא : ח ואתם סרתם מן-הדרך הכשלתם רבים בתורה שחתם ברית הלוי אמר יהוה צבאות : ט וגםאני נתתי אתכם נבזים ושפלים לכל-העם כפי אשר אינכם שמרים את-דרכי ונשאים פנים בתורה : י הלוא אב אחד לכלנו הלוא אל אחד בראנו מדוע נבגד איש באחיו לחלל ברית אבתינו : יא בגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל ובירושלם כי חלל יהודה קדש יהוה אשר אהב ובעל בת-אל נכר : יב יכרת יהוה לאיש אשר יעשנה ער וענה מאהלי יעקב ומגיש מנחה ליהוה צבאות : יג וזאת שנית תעשו כמות דמעה את-מזבח יהוה בכי ואנקה מאין עוד פנות אל-המ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית