א הנה יום-בא ליהוה וחלק שללך בקרבך : ב ואספתי את-כל-הגוים אל-ירושלם למלחמה ונלכדה העיר ונשמו הבתים והנשים תשכבנה ויצא חצי העיר בגולה ויתר העם לא יכרת מן-העיר : ג ויצא יהוה ונלחם בגוים ההם כיום הלחמו ביום קרב : ד ועמדו רגליו ביוםההוא על-הר הזתים אשר על-פני ירושלם מקדם ונבקע הר הזיתים מחציו מזרחה וימה גיא גדולה מאד ומש חצי ההר צפונה וחציו-נגבה : ה ונסתם גיא-הרי כי-יגיע גי-הרים אל-אצל ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עזיה מלך-יהודה ובא יהוה אלהי כל-קדשים עמך : ו והיה ביום ההוא לא-יהיה אור יקרות וקפאון : ז והיה יום-אחד הוא יודע ליהוה לא-יום ולא-לילה והיה לעת-ערב יהיה-אור : ח והיה ביום ההוא יצאו מים-חיים מירושלם חצים אל-הים הקדמוני וחצים אל-הים האחרון בקיץ ובחרף יהיה : ט והיה יהוה למלך על-כלהארץ ביום ההוא יהיה יהוה אחד ושמו אחד : י ימוב כל-הארץ כערבה מגבע לרמון נגב ירושלם וראמה וישבה תחתיה למשער בנימן עד-מקום שער הראשון עד-שער הפנים ומגדל חננאל עד יקבי המלך : יא וישבו בה וחרם לא יהיה-עוד וישבה ירושלם לבטח : יב וזאת תהיה המגפה אשר יגף יהוה את-כל-העמים אשר צבאו על-ירושלם המק בשרו והוא עמד על-רג...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית