א ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דויד ולישבי ירושלם לחחאת ולנדה : ב והיה ביום ההוא נאם יהוה צבאות אכרית את-שמות העצבים מן-הארץ ולא יזכרו עוד וגם אתהנביאים ואת-רוח החמאה אעביר מן-הארץ : ג והיה כי-ינבא איש עוד ואמרו אליו אביו ואמו ילדיו לא תחיה כי שקר דברת בשם יהוה ודקרהו אביהו ואמו ילדיו בהנבאו : ד והיה ביום ההוא יבשו הנביאים איש מחזינו בהנבאתו ולא ילבשו אדרת שער למען כחש : ה ואמר לא נביא אנכי איש-עבד אדמה אנכי כי אדם הקנני מנעורי : ו ואמר אליו מה המכות האלה בין ידיך ואמר אשר הכיתי בית מאהבי : ז חרב עורי על-רעי ועל-גבר עמיתי נאם יהוה צבאות הך את-הרעה ותפוצין הצאן והשבתי ידי על-הצערים : ח והיה בכל-הארץ נאם-יהוה פי-שנים בה יכרתו יגועו והשלשית יותר בה : ט והבאתי את-השלשית באש וצרפתים כצרף את-הכסף ובחנתים כבחן את-הזהב הוא יקרא בשמי ואני אענה אתו אמרתי עמי הוא והוא יאמר יהוה אלהי :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית